ترازو دیجیتال خانگی ارزان

اکثر ترازوهای دیجیتالی اندازه گیری های خود را بر اساس کرنش ترازو دیجیتال باشگاهی سنج داخلی انجام می دهند. یک قطعه فویل نازک که جریان الکتریسیته را هدایت می کند و به تغییر شکل حساس است، با مقداری چسب به یک سطح انعطاف پذیر متصل می شود. هنگامی که وزن بر روی ترازو دیجیتال اعمال می شود، مکانیسم های مختلف در ترازو دیجیتال تضمین می کند که وزن به طور مساوی روی ترازو سنج توزیع شود. وزن سطح انعطاف پذیر را خم می کند و باعث تغییر شکل قطعه فویل می شود که جریان الکتریکی را تغییر می دهد. مکانیسم های دیگر در ترازو قادر به تفسیر درجه تغییر شکل و تغییر جریان و تبدیل آن به وزن یا جرم هستند.